Home » Οικονομία » Πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη προς τον ΟΑΕΕ

Πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη προς τον ΟΑΕΕ

ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ο οποίος κινδυνεύει να κλείσει τη χρονιά με έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ. Η διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών αλλά και η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας υποστηρίζουν ότι θέλουν να δώσουν ανάσα σε περίπου 400.000 ασφαλισμένους, οι οποίοι στην πράξη έχουν κηρύξει στάση πληρωμών προς τον ασφαλιστικό τους φορέα και όχι μόνο. «Ανθρακες ο θησαυρός», υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών και των εμπόρων, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρύθμιση – κοροϊδία, καθώς οι προϋποθέσεις κρίνονται ιδιαίτερα υπερβολικές.

Οπως επισημαίνει στον «ΑτΚ» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, Γιάννης Παπαργύρης, η ρύθμιση είναι ανεφάρμοστη, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους πολιτικές «καταστρέφουν τον ΟΑΕΕ, καθώς επιδεινώνουν την ήδη κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει». Ηδη το ενδιαφέρον είναι υποτονικό, με τις αιτήσεις μόλις να ξεπερνούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τις 900 την ημέρα σε όλη τη χώρα, έναντι 10.000 που υποβάλλονταν σε παλαιότερες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τον κ. Παπαργύρη, πραγματική ανάσα για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ θα ήταν η ελεύθερη επιλογή κλάσης τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2014.

Σήμερα, από τους 760.000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι 370.000 οφείλουν εισφορές ύψους 5 δισ. ευρώ, ενώ άλλοι 195.000 -οι οποίοι έχουν διαγραφεί- έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 2 δισ. ευρώ. Μόνον οι 394.000 μπορούν και πληρώνουν, ενώ, σύμφωνα με την ΟΒΣΘ, αν οι ασφαλισμένοι μπορούσαν να επιλέξουν την κατώτερη ασφαλιστική κλάση, τότε ο ΟΑΕΕ θα είχε ετήσια έσοδα 1,7 δισ. ευρώ έναντι 1,3 δισ. που προϋπολογίζει η διοίκηση του Οργανισμού για φέτος και τα οποία, φυσικά, δεν εισπράττονται λόγω οικονομικής αδυναμίας.

 Οι προϋποθέσεις

Ειδικότερα, ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση. Το δικαίωμα υπαγωγής στη «Νέα Αρχή» ασκείται μόνο μια φορά, με αίτηση που υποβάλλεται σε οποιονδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης (30/6/2017), συνοδευόμενη από τα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

1. Για κύρια οφειλή έως 5.000 ευρώ

– Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους

– Εντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9

– Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13

– Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται:

α. η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,

β. ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Για κύρια οφειλή από 5.000 έως 75.000 ευρώ

– Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους

– Εντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9

– Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13

– Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:

α. η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,

β. ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,

γ. λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα, δίνονται πληροφορίες για:

-κινητές αξίες

-ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής

-ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

-οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών

-αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών

-οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα

-απαιτήσεις από τρίτους

-οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.

3. Για κύρια οφειλή από 75.000 έως 300.000 ευρώ

– Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση (2) και επιπλέον:

– Βεβαίωση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Η βεβαίωση-μελέτη βιωσιμότητας, πέραν της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση της ρύθμισης και τη δυνατότητά του να εξυπηρετήσει ενδεχόμενους παράλληλους διακανονισμούς και οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους φορείς, τη ρευστότητά του και τα προσδοκώμενα έσοδα. Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Η δαπάνη για την αμοιβή των εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη.

4. Για κύρια οφειλή άνω των 300.000 ευρώ

– Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούμενες (2 και 3) περιπτώσεις και επιπλέον «Σύσταση Εγγύησης» για τη διασφάλιση της οφειλής που μπορεί να είναι:

-προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων ή

-πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελεύθερου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρυμένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας -αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη- τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή ή

-εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου ή

-οποιοσδήποτε άλλος τρόπος εγγύησης αποδεκτός από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη προς τον ΟΑΕΕ

Check Also

Γιάννης Καμαρινός

Γιάννης Καμαρινός: Ξεκίνησε από την αρχή

της Ολυμίας Σαλαγιάννη Γιάννης Καμαρινός: Ξεκίνησε από την αρχή. Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Κάντε like στη σελίδα του evosmos.org στο Facebook Έτσι θα ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα της καθημερινότητας.

Κλείσιμο