Home » Οικονομία » «Ενεση» 30 εκατ. ευρώ για τόνωση της εξωστρέφειας

«Ενεση» 30 εκατ. ευρώ για τόνωση της εξωστρέφειας

ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Ζεστό χρήμα για να χρηματοδοτήσουν ένα σημαντικό μέρος των επενδυτικών τους σχεδίων που έχουν το «βλέμμα» στις αγορές του εξωτερικού μπορούν να αντλήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το νέο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ. Πρόκειται ουσιαστικά για το β’ κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος, η πρώτη προκήρυξη του οποίου είχε σημειώσει επιτυχία.

Πριν από λίγες μέρες το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε στην προδημοσίευσή του, ενώ την περασμένη Παρασκευή έληξε η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης για το τελικό περιεχόμενο του Οδηγού του προγράμματος, για το οποίο η αγορά πιέζει να προκηρυχθεί και επίσημα στα μέσα Ιουλίου. Είχαν προηγηθεί πολύμηνες διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και έντονες πιέσεις των εξαγωγικών φορέων της χώρας, προεξάρχοντος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τεχνοκράτες, στη νέα προκήρυξη να προβλέπονται βελτιώσεις τόσο σε επίπεδο συμμετοχής των επιχειρήσεων όσο και σε διαχειριστικά ζητήματα που διευκολύνουν την απορροφητικότητά του. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη εθνική πολιτική για τις εξαγωγές που έχει ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση και η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τους Ολλανδούς τεχνικούς συμβούλους της Task Force και ειδικότερα στον τομέα της χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα σημεία

Ο «Αγγελιοφόρος της Κυριακής» δημοσιεύει σήμερα τα σημαντικότερα σημεία του Οδηγού του προγράμματος που προδημοσιεύτηκε και ο οποίος δεν αναμένεται να υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις στα βασικά του σημεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι μέχρι τα τέλη του 2013 θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα του προγράμματος, η προκήρυξή του θα είναι «σφιχτή» ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων και δε θα έχει παρατάσεις. Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα πρέπει από τώρα να προετοιμάζονται για την πρόταση την οποία θα καταθέσουν.

Το πρόγραμμα

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων, κυρίως μεταποιητικών μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων και ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλουν στη σύναψη διεθνών συνεργασιών. Φορείς Διαχείρισης -όπως και στον α’ κύκλο- είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Διεύθυνση ΜΜΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο ΕΦΕΠΑΕ (σ.σ. για τις περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας φορέας διαχείρισης είναι ο εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ).

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ, η οποία κατανέμεται ως εξής:

• κατά 60%, δηλαδή, μέχρι και τα 18.000.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά, που υποβάλλονται από υφισταμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
• κατά 30%, δηλαδή, μέχρι και τα 9.000.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά, που υποβάλλονται από υφισταμένες μεσαίες επιχειρήσεις
• και 10%, δηλαδή, μέχρι και τα 3.000.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια, μεμονωμένα ή συνεργατικά, που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Ποιοι ωφελούνται

Επιλέξιμοι δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

• Υφιστάμενες μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις άλλων επιλεγμένων οικονομικών κλάδων (κατασκευές, παροχή υπηρεσιών, υγεία, πολιτισμός), είτε με μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια είτε σε πλαίσιο συνεργασιών με αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης.
• Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις (χονδρεμπόριο) καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης, κατασκευών, παροχής υπηρεσιών, που έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση και συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε με τη μορφή συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε μεμονωμένα, με σημαντικά μικρότερο ποσοστό ενίσχυσης.

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 30% έως 55% (πίνακας). Η ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι μεγαλύτερη ίση από το 25% και για την κάλυψή της οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως η εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Επιλέξιμες είναι -κατά κύριο λόγο- οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία / ενεργοποίηση μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και επιλεγμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, κατασκευών, πολιτισμού και υγείας, καθώς και το χονδρεμπόριο και το εμπόριο αυτοκινήτων μοτοσικλετών κ.λπ.

Τα όρια των προϋπολογισμών των επενδυτικών σχεδίων προσδιορίστηκαν:

-από 20.000 έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 – 70.22, 73 – 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑΔ – NACE 2008).

-από 20.000 έως 100.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 – 70.22, 73 – 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2 (ΚΑΔ – NACE 2008)

Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι:

• Μηχανολογικός Εξοπλισμός (υπό όρους και προϋποθέσεις)
• Ειδικές Εγκαταστάσεις (υπό όρους και προϋποθέσεις)
• Εργαστηριακός Εξοπλισμός
• Εξοπλισμός Πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (υπό όρους και προϋποθέσεις)
• Σχεδιασμός, πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων και συσκευασίας
• Προβολή σε αγορές – στόχους (πλην μελετών)
• Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη
• Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (πλην μελετών).
• Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
• Λειτουργικές ενέργειες μέχρι και 10% του προϋπολογισμού μόνο για τις ΜΜΕ.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να υλοποιηθούν αυστηρά εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ ΑΕ.

Ελκυστικό και επίκαιρο

Σε δηλώσεις του στον «ΑτΚ» για τη σημασία του προγράμματος ο υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Ιωάννης Τσιτσόπουλος, τόνισε πως «η εξωστρέφεια και η καινοτομία είναι τα πεδία στα οποία πρέπει να στοχεύσουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να σταθούν με αξιώσεις στη σημερινή εποχή. Τα πλεονεκτήματα και τα κίνητρα που παρέχει το πρόγραμμα το καθιστούν άκρως ελκυστικό και όχι μόνο επίκαιρο, ελπίζοντας ότι θα τύχει της ανάλογης ζήτησης και ανταπόκρισης από τις επιχειρήσεις, όπως και ο πρώτος κύκλος του προγράμματος. Είναι σημαντικό η Πολιτεία να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου και να τις ενισχύει με όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά και χρηματοοικονομικά εργαλεία. Από την πλευρά αυτή αξίζουν τα εύσημα στη ΓΓΒ και στη διεύθυνση ΜΜΕ της ΓΓΒ για τις μέχρι σήμερα ενέργειές τους».

Περισσότερες πληροφορίες και τα 21 πλεονεκτήματα του προγράμματος στον «Αγγελιοφόρο της Κυριακής» που κυκλοφορεί στα περίπτερα

«Ενεση» 30 εκατ. ευρώ για τόνωση της εξωστρέφειας

Check Also

Γιάννης Καμαρινός

Γιάννης Καμαρινός: Ξεκίνησε από την αρχή

της Ολυμίας Σαλαγιάννη Γιάννης Καμαρινός: Ξεκίνησε από την αρχή. Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Κάντε like στη σελίδα του evosmos.org στο Facebook Έτσι θα ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα της καθημερινότητας.

Κλείσιμο